ZAGADNIENIA UWARUNKOWAŃ

Zagadnienia uwarunkowań typu rodziny (formy małżeństwa, instytucjonalizacja zacho­wań, system władzy, system ekonomiczny i przestrzenny, rola rodziny jako grupy pier­wotnej) przez szersze całości społeczne wystę­pują przede wszystkim jako zależności od:formacji społeczno-ekonomicznej, co pociąga za sobą uwarunkowania przynależnością kla­sową; 2) typu zbiorowości terytorialnej (zbio­rowość wiejska, miejska); 3) pewnych elemen­tów kultury (moralność, religia) wraz ze zwią­zanymi z nimi zmianami w środowisku sztucz­nym człowieka.Jeżeli idzie o uwarunkowania rodziny przez całości od niej szersze — to obok społeczeń­stwa całością taką może być też kultura. Ro­dzina przekazuje swym członkom (przede wszystkim dzieciom) kulturę szerszych zbioro­wości, przy czym na szczególną uwagę zasłu­guje sposób jej przekazywania.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz