WSKAŹNIK PROCESÓW

Rodzina mała rozpatrywana jako grupa pier­wotna i jako rodzina pochodzenia może być dla osobnika w pewnym okresie jego życia je­dynym reprezentantem społeczeństwa i tym samym może być ze względu na niego utożsa­miana ze społeczeństwem. Pojęcie społeczeń­stwa jako kompleksu grup czy zbiorowości łą­czy się tutaj z pojęciem społeczeństwa jako ogółu instytucji. Tak czy inaczej rozumiane społeczeństwo tworzy środowisko społeczne współformujące jaźń osobnika. Niekiedy traktuje się rodzinę jako pewnego rodzaju wskaźnik procesów zachodzących w społeczeństwie, do którego ona należy. Jan Tu­rowski (Przemiany rodziny wiejskiej pod wpły­wem. ośrodka przemysłowego, „Studia Socjolo­giczne” 2/13, 1964) rozpatruje rodzinę jako instytucję ze względu na koncentrację w_ niej wpływów i zmian spowodowanych przez indu­strializację i urbanizację.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz