WYODRĘBNIENIE PODZBIORÓW

Jeśli idzie o wspomniane wyodrębnienie pod­zbiorów w rodzinie — to można tutaj dostrzec, iż badania i analizy preferują niektóre z nich. Spotykamy np. więcej prac poświęconych mał­żeństwu czy relacji między parami rodzice— —dzieci niż relacjom wewnątrzpokoleniowym, stosunkom między rodzeństwem; dzieci rozpa­trujemy częście z punktu widzenia oddziały­wania na nie rodziców niż relację odwrotną. Wydaje się, iż ów problem badania rodziny jako całości rozwiązuje się bądź przez stosowa­nie w miarę najpełniejszego i obejmującego jak najwięcej aspektów opisu monograficzne­go, bądź przez stosowanie podejść socjome- trycznych, bądź wreszcie przez skupienie się nad jednym zagadnieniem, które byłoby w szczególny sposób i w szerokim zakresie repre­zentatywne dla życia danej rodziny we wszyst­kich jego aspektach interesujących badacza.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz