PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Jednym z podstawowych problemów zwią­zanych z rodziną jako przedmiotem badań so­cjologicznych — jest ujmowanie rodziny jako^ całości społecznej, a nie po­szczególnych jej podzbiorów czy też aspek­tów. Konieczność położenia nacisku na ten pro­blem widzą zarówno socjologowie, antropolo­gowie kultury, jak i psychologowie społeczni Jeśli idzie o stan obecny, to odstępstwa od ujmowania rodziny jako całości można spro­wadzić do trzech kategorii: 1) zamiast całego układu bada się pewne podukłady, zamiast wszystkich relacji w powiązaniu — niektóre wyodrębnione; 2) zamiast dwustronnego po­traktowania relacji rozpatruje się je jedno­stronnie; 3) zamiast kompleksu aspektów bada się niektóre spośród nich w izolacji od pozosta­łych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz