WŚRÓD PRZECIWSTAWNYCH CECH

Wśród wielu przeciwstawnych cech , które odróżniają od siebie obydwa bieguny, chciał­bym zwrócić uwagę na dwie ich pary, które sięgają Tónniesowskich Wesenwille i Kurwille. Wspólnota to twór powstały spontanicznie, do którego nie przynależy się z wyboru, a z punk­tu widzenia należących do niego osobników twór ten jest traktowany jako cel sam w so­bie, nie jako środek do realizacji jakiegoś in­nego celu. Stowarzyszenie natomiast — to twór powstały w określonym celu, do którego przy­należy się z wyboru, a z punktu widzenia na­leżących do niego osobników twór ten jest traktowany jako środek do realizacji wspo­mnianego celu.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz