RODZINA A WSPÓLNOTA

Rodzina a „wspólnota” (community) i „sto­warzyszenie” (association). Zabiegiem podsu­mowującym w pewnym sensie nasze dotych­czasowe rozważania na temat pojęcia rodziny w jego kontekście teoretycznym jest próba umieszczenia tego pojęcia na osi łączącej dwa typy idealne: „wspólnotę” (community) i „sto­warzyszenie” (association), które są interpre­tacją pojęć Gemeinschaft i Geselschaft u Fer­dynanda Tónniesa. Robert M. Mac Iver (The Family, w: Society, rozdz. III) traktuje pojęcie rodziny jako pomost między wspomnianymi pojęciami. Pragnie przez to powiedzieć, iż rodzi­na, tak jak ją rozpatrujemy w socjologii w róż­nych jej formach, posiada pewne cechy zbli­żające ją zarówno do wspólnoty, jak i do sto­warzyszenia.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz