W ODMIENNYCH KULTURACH

Na przykład nasze prawodawstwo formalizuje pewne zachowania wzajemne w ro­dzinie, jak i pewne zachowania członków rodzi­ny w innych zbiorowościach (np. urlopy macie­rzyńskie dla pracujących matek). Sankcje strze­gące tak rozpatrywanej rodziny małej mają oczywiście charakter formalny. W odmiennych kulturach rodziny małe bę­dąc instytucjami społecznymi — mogą być in­stytucjami formalnymi w różnym stopniu i za­kresie. Traktując sprawę jeszcze szerzej można powiedzieć, że rodzina mała może być w za­leżności od społeczeństwa i kultury w różnym stopniu i zakresie instytucją społeczną (choć jest nią zawsze), a wewnątrz tej kategorii — różnego stopnia i zakresu instytucją formalną; może być ona przykładem określonego etapu procesów instytucjonali­zacji i formalizacji życia spo­łecznego.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz