UJĘCIE WSKAŹNIKOWE

Przy ujęciu wskaźnikowym wyżej poruszo­nych problemów największe trudności napoty­ka się w przypadku procesów internalizacji, po­czucia łączności i komplementarności. Opraco­wanie wskaźników i skal w tym względzie leży na pograniczu co najmniej kilku nauk społecz­nych. Problematyka poczucia łączności wiąże się na pewno z opracowanymi przez psycholo­gów (Catell) ujęciami pomiarowymi motywacji, bliżej — „zainteresowania”; problematyka in­ternalizacji przedstawia chyba jeszcze głębiej sięgające trudności. Rodzina mała jako system społeczny. Pojęcia grupy i instytucji społecznej odnoszą się do pewnych całości społecznych, wyodrębnionych ze względu na określony typ czy fragment wię­zi społecznej istniejącej między elementami tych całości (przez więź społeczną rozumiemy w tym przypadku ogół stosunków i zależności między wspomnianymi elementami), bądź też odnoszą się — przy odpowiednich modyfika­cjach — do procesów powstawania i zanikania tych całości.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz