TRUDNOŚĆ W WERYFIKACJI

W przypadku badań rodziny ma on zatem trudności w zweryfiko­waniu skądinąd bogatej i zinternalizowanej wiedzy o danej formie życia społecznego. Oczy­wiście uwagi powyższe odnoszą się do badań stosunków wewnętrznych w rodzinie jako ca­łości społecznej.Nie wspomnieliśmy dotychczas o stanowią­cych odrębne zagadnienie trudnościach związa­nych z praktycznym wykorzystaniem wyników badań w życiu rodzinnym. Rodzina jest grupą, w której zachowania wobec siebie jej członków regulowane są przede wszystkim emocjami, a nie racjami, lub mówiąc ostrożniej — gdzie racje są bardziej podporządkowane emocjom, niż to ma miejsce w innych grupach; wyróżnia się przecież grupę rodzinną spośród innych grup zwracając uwagę na silną więź emocjonal­ną łączącą jej członków. Stąd też trudności z ustaleniem, a gdyby to nastąpiło — z realiza­cją optymalnych modeli współżycia rodzin­nego.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz