SYSTEM SPOŁECZNY

Właściwie terminu „system społeczny” w szerszym znaczeniu można używać zamiennie z określeniem „całość społeczna złożona z wza­jemnie powiązanych elementów”. Systemem społecznym nie będzie tylko taki zbiór czy taka kategoria społeczna, między elementami któ­rych nie zakłada się żadnych związków, a wy­odrębnia się je ze względu na posiadanie ja­kiejś cechy.(W węższym znaczeniu używa się terminu „system społeczny” dla określenia pewnego po­rządku czy ładu społecznego.)Każda zatem grupa społeczna jak i instytu­cja społeczna (przy pewnym jej rozumieniu) będą systemami społecznymi. Nie każdy nato­miast system społeczny będzie grupą społeczną. Nie będzie nią wtedy, gdy wśród powiązań mię- dzyosobniczych nie będą występowały styczno­ści ani poczucie łączności (w dużych grupach zakłada się istnienie tzw. styczności pośred­nich).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz