PRZEZ ZBIEŻNOŚĆ

Przez zbieżność rozumie taką sytuację, w ktąrej ta sama osoba może występować (wzglę­dem X) zarazem w dwu czy więcej typach związków rodzinnych; przez bliskość — bli­skość przestrzenną, np. wspólne zamieszkiwa­nie; przez uczestnictwo w grupie — podobne bądź niepodobne role (odpowiednio podobna lub różna terminologia); przez analogię — pew­ną konsekwencję w stosowaniu nazewnictwa (jeśli siostrę matki nazwę matką, to jej córkę prawdopodobnie nazwę siostrą); przez nieistotność (unmateriality) — taką sytuację, gdy nie analizuje się bliżej różnic występujących mię­dzy typami związku rodzinnego, gdy wspo­mnianym typom, jak i występującym między nimi różnicom nie przypisuje się dużej wagi.Ilustracje dla wyżej opisanych sytuacji czer­pie Murdock przede wszystkim z terminologii związków rodzinnych, odnoszącej się do spo­łeczeństw pierwotnych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz