PROBLEMY BADAWCZE

Jeśli idzie o wskazywane proble­my badawcze, to odpowiadający ograniczają się raczej do tych problemów i tych ich sfor­mułowań, które często pojawiają się w prasie, publicystyce (np. alkoholizm, rola kobiety, stosunek młodszego pokolenia do starszego itp.). Świadczy to chyba raczej o oczytaniu da­nej podkategorii odpowiadających w określo­nego typu literaturze niż o samodzielnym dostrzeganiu i ocenie wspomnianych proble­mów.Argumenty wysuwane na rzecz omawianego stanowiska są również niezbyt liczne, a sformu­łowane w sposób bardzo ogólnikowy. Sprowa­dzają się właściwie do dwóch kategorii: 1) re­zultaty badań naukowych mogą przyczynić się do likwidacji odczuwanych przez zaintereso­wanych napięć, jak i 2) takich stanów, które nie są odczuwane ujemnie przez zainteresowa­nych, lecz mogą być kiedyś tak odczuwane, bądź które stoją na przeszkodzie w realizacji jakichś trudnych do sformułowania (przynaj­mniej dla zainteresowanych) wartości społecz­nych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz