PROBLEM TERMINU

Następny problem — czy termin „więź spo­łeczna” należy odnosić tylko do zależności bez­pośrednich (np. między dwoma osobnikami bez udziału trzeciego jako pośrednika), czy również do zależności pośrednich. Zwykle używa się go zarówno w pierwszym przypadku, jak i dru­gim.Jeśli idzie o używanie cybernetycznego ter­minu „sprzężenie” do zależności między- osobniczych, to zaciera się w pewnym sensie różnicę między zależnościami międzyosobni- czymi o charakterze psychicznym a ich sche­matycznym, przestrzennym przedstawieniem.Wydaje się, iż zależności między dwoma oso­bnikami — uwzględniając kontekst spo­łeczny (obecność osób trzecich) — można przedstawić w miarę wyczerpująco, stosując kategorie następującego ośmiopunktowego sche­matu, który przedstawiamy w postaci zależ­ności jednostronnych (podobnie rozumując mo­żemy otrzymać 64 możliwości przedstawienia zależności dwustronnych).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz