POJĘCIE MAŁEJ RODZINY

Powiązanie rozważań prowadzonych nad ro­dziną z rozważaniami socjologicznymi dotyczą­cymi innych całości społecznych i procesów społecznych odbywa się zwykle (mamy tu na uwadze zabiegi systematyzujące i płaszczyznę pojęciową) za pośrednictwem pojęć grupy spo­łecznej i instytucji społecznej. Rodzinę traktu­je się zatem jako pewnego rodzaju instytucję społeczną i pewnego rodzaju grupę społeczną.Jak wiemy, zakresy obu tych pojęć nie zaw­sze traktuje się jako rozłączne: przy pewnym sposobie rozpatrywania instytucji społecznej traktujemy ją jako określoną grupę społeczną. Dlatego też związki między pojęciem rodziny małej a pojęciami instytucji społecznej i grupy społecznej będę omawiał łącznie, prowadząc niekiedy rozważania nad związkiem pojęcia rodziny małej z obu tymi pojęciami na prze­mian.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz