INSTYTUCJA FORMALNA

Niezależnie jednak od tego, które z powyż­szych znaczeń weźmiemy pod uwagę, możemy stawiać pytanie: „W jakim stopniu (w danym społeczeństwie) rodzina mała jest instytucją społeczną i jakiego rodzaju?” Mówiąc inaczej w jakim stopniu członkowie rodzin ze wzglę­du na to, że są nimi, zachowują się w sposób wzorowany, na ile wzory te są zinternalizowa- ne przez nich, jakimi sankcjami są strzeżone oraz jakiego rodzaju skutki społeczne są wy­nikiem tak pojmowanych zachowań? Rodzina jako instytucja formalna. Podział in­stytucji na formalne i nieformalne jest przede wszystkim przeprowadzany ze względu na rod z a j sankcji strzegących danej instytu­cji. Podział instytucji na ekonomiczne, wycho­wawcze, religijne jest przeprowadzany ze wzglę­du na rodzaj funkcji (skutku), badanej w kontekście innych całości społecznych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz