CAŁKOWITA ZGODNOŚĆ

Z całkowitą zgodnością spotkano się w czte­rech rodzinach. W trzech chodziło o odpowiedź „powinna”, w jednej o „nie powinna”. W pier­wszym przypadku trudno mówić o zakresie niezgodności, gdyż w ogóle występowały tylko dwie kategorie wypowiedzi. W przypadku dru­gim można zwrócić uwagę na różnice w argu­mentacjach [1) niewielkie możliwości poznaw­cze; 2) odczucia estetyczne i etyczne; 3) nie­wielkie skutki praktyczne]. Jedna z osób wysu­wała bowiem na czoło argument dotyczący zni­komych możliwości poznawczych, a trzy pozo­stałe argument dotyczący odczuć etycznych Postarajmy się usystematyzować problema­tykę badań i analiz socjologicznych związanych z rodziną — czyniąc to głównie ze względu na sposób występowania interesującego nas poję­cia w tej problematyce.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz