BADANIA CZŁONKÓW RODZINY

Na przykład członkowie rodziny, których wzaje­mna znajomość ogranicza się tylko do zdawania sobie przez nich sprawy z istnienia między nimi związków biologicznych będą stanowili typ ro­dziny leżącej na pograniczu kategorii społecz­nej i całości społecznej. Badania członków rodziny, której nie będzie­my traktowali jako całości społecznej, mogą wiązać się z niektórymi podstawowymi proble­mami interesującymi socjologię. Do takich bę­dzie należał chyba stosunek między tzw. czyn­nikami socjogennymi osobowości społecznej a jej czynnikami bio- i psychogennymi, mówiąc inaczej — problem zakresu cech osobniczych formowanych w procesie socjalizacji. W kon­kretnym przypadku chodziłoby tutaj o stwier­dzenie, jakie cechy wspólne mogą mieć człon­kowie tej samej rodziny socjalizującej się w wy­raźnie różnych środowiskach.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz