POKREWIEŃSTWO

O pokrewieństwie biologicz­nym między danymi osobnikami mówimy wów­czas, gdy mają oni pewne elementy wspólne w swoim wyposażeniu biologicznym lub wów­czas, gdy pochodzą od wspólnego przodka. Oczywiście może występować jednocześnie za­równo jeden, jak i drugi rodzaj pokrewień­stwa .Wydaje się, iż można mówić o dwu ro­dzajach pokrewieństwa w sensie społecznym.W pierwszym przypadku mamy z nim do czynienia, gdy istniejące między osobnikami pokrewieństwo biologiczne oparte na genealo­gii naturalnej nakłada na nich określone (w za­leżności od grupy i kultury) obowiązki, stwa­rza dla nich konkretne modele wzajemnych za­chowań- (tzw. role: ojca, syna itp.).W drugim natomiast przypadku — wtedy, gdy na określonych osobników nałożone są owe obowiązki nawet wówczas, gdy nie istnieje między nimi pokrewieństwo oparte na genea- logii: naturalnej.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz